Verslo etika

Šiame dokumente aprašytas Verslo etikos kodekso tikslas.

01

Įžanga

Šiame dokumente aprašyto Verslo etikos kodekso tikslas – pateikti rekomendacijas, kaip turėtų elgtis bendrovės Arginta Engineering, jos dukterinių ir asocijuotų bendrovių (toliau tekste – ENG) vardu veikiantys darbuotojai, direktoriai ir valdybos nariai (toliau tekste – Darbuotojai).

Etikos kodekse pateiktos rekomendacijos negali būti laikomos visaapimančiomis ir išsamiomis, kadangi nėra įmanoma iš anksto numatyti visų aplinkybių, su kuriomis galima susidurti.

Nepaisant aukščiau nurodyto apribojimo, gali būti, jog Darbuotojai atsidurs tokiose situacijose, kurių atžvilgiu jokių konkrečių elgesio principų nėra nustatyta. Tokiais atvejais labai svarbu, kad Darbuotojai savo nuožiūra tinkamai pasirinktų ir pritaikytų šiame kodekse pateiktas rekomendacijas. Taip pat tikimasi, jog tokiose situacijose Darbuotojai kreipsis patarimo į savo tiesioginius vadovus.

Šios politikos pamatiniai principai yra šie:

Darbuotojai privalo būti sąžiningi, etiški ir laikytis įstatymų bei saugoti ENG vardą ir reputaciją.

Iš darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, priklausomai nuo jų funkcijų organizacijoje bei atitinkamų darbo pareigų, tikimasi, kad jie:

 • Rems ir puoselės tokią darbo aplinką, kurioje pripažįstamas, vertinamas ir kaip pavyzdys iškeliamas etiškas elgesys;
 • Užtikrins, kad jų darbuotojai bei kolektyvas suprastų ir vadovautųsi kodeksu, taip pat – turėtų tam visus būtinus išteklius;
 • Stebės ir nuolat užtikrins šiame kodekse įtvirtintų standartų diegimą organizacijose;
 • Savo elgesiu rodys pavyzdį ir skatins kitus elgtis taip pat.

02

Konkurencija

ENG palaiko energingą, teisėtą bei etišką konkurenciją, todėl vadovausis visais galiojančiais konkurencijos priežiūros įstatymais, vykdydama bet kurią savo veiklą.

Konkurencijos įstatymus pažeidžiantis elgesys, pavyzdžiui, neteisėti susitarimai su konkurentais, sukelia itin rimtas pasekmes:

 • baudas, siekiančias iki dešimties procentų visos įmonės apyvartos;
 • įkalinimą asmenų, kaltinamų neteisėtu kainų nustatymu;
 • įmonės klientai gali imtis asmeninės iniciatyvos ir iškelti įmonei ieškinį dėl patirtų nuostolių.

Baudžiami net ir netyčiniai pažeidimai.
ENG įmonė netoleruos jokių konkurencijos priežiūros įstatymų pažeidimų.

03

Etiški
pirkimai

ENG tiekėjai atlieka labai svarbų vaidmenį. Jų dėka ENG gali dirbti ir teikti gaminius bei paslaugas savo klientams.

ENG labai kruopščiai rinksis tiekėjus, atsižvelgdama į jų nuopelnus.

ENG reikalauja iš savo tiekėjų vadovautis įstatymuose nustatytais reikalavimais bei dirbti ir elgtis nepažeidžiant ENG Etikos kodekso.

04

Reklama

ENG reputacija yra didelė vertybė. ENG prekinius ženklus privalu naudoti nuosekliai ir tinkamai, taip išvengiant situacijų, kai netenkama juridinių teisių į šiuos ženklus.

Jei klientas ar tiekėjas pageidauja naudoti ENG pavadinimą ar įmonės ženklą savo reklamoje, privalu gauti ENG leidimą.

Visas oficialias reklamas ar reklamos kampanijas bei akcijas turi patvirtinti ENG vadovas.

Neteisingi, klaidinantys ar apgaulingi veiksmai bei iniciatyvos yra griežtai draudžiami.

05

Paslapčių
saugojimas

Darbuotojai privalo imtis atitinkamų veiksmų ir saugoti konfidencialią ENG priklausančią informaciją, kuri jiems žinoma dėl jų darbo pobūdžio.

ENG nesinaudos konfidencialia informacija, kuri jai žinoma apie kitas įmones.

Visi darbuotojai privalo gerbti konfidencialią informaciją, priklausančią kitiems.

06

Įmonės turto
apsauga

Darbuotojai turėtų saugoti ENG turtą ir užtikrinti tinkamą jo naudojimą. Apie visus įtariamus sukčiavimo ar vagystės atvejus būtina nedelsiant pranešti savo tiesioginiams vadovams.

ENG technologijos, įranga ir kiti resursai neturėtų būti naudojami ne bendrovės vykdomos veiklos tikslu, tačiau pavienis jų panaudojimas asmeniniais tikslais gali būti leidžiamas.

07

Kyšiai ir
korupcija

ENG įsipareigojimas dėl sąžiningos veiklos vykdymo reiškia įsipareigojimą vengti bet kokios rūšies korupcijos, įskaitant kyšininkavimą, bei laikytis kiekvienoje valstybėje, kurios teritorijoje vykdome savo veiklą, galiojančių kovos su korupcija įstatymų. ENG įsipareigojo vykdyti savo veiklą ir tvarkyti savo reikalus taip, kad bendrovė nedalyvautų ir neskatintų jokios formos korupcijos.

ENG Darbuotojai niekada nesiūlys ir nepriims jokių mokėjimų arba atlyginimų, išskyrus įprasto svetingumo atvejus, kai jie pagrįstai nėra laikomi tais, kurių pagalba siekiama įtakoti su verslu susijusius sprendimus.

ENG draudžia savo Darbuotojams duoti, siūlyti arba žadėti pinigus arba perduoti vertingus daiktus, taip pat teikti paslaugas, dovanas ar pramogas valstybės institucijose dirbantiems asmenims, pareigūnams arba kitiems asmenims, jei šiais veiksmais siekiama neteisėtai įgyti arba išsaugoti verslą arba siekiama kitų tikslų.

Parama ir labdara teikiamos tik mūsų socialiai atsakingos veiklos ribose. ENG atsakingai priima sprendimus ir vykdo veiklą, kuri gali vienaip ar kitaip paveikti mūsų Darbuotojus, klientus ir partnerius, o taip pat ir vietines bendruomenes. Prieš prisiimant bet kokio pobūdžio įsipareigojimus, visi su parama susiję susitarimai visų pirma turi būti suderinti su ENG vadovu.

08

Sauga ir
sveikata

ENG yra įsipareigojusi kurti ir valdyti saugią bei nekenksmingą darbo aplinką. Didesnio prioriteto už saugą, sveikatos apsaugą bei mūsų darbuotojų, klientų, tiekėjų ir vietos bendruomenių saugumą nėra.

Nuoseklus ir tinkamas elgesys bei nuolat vykstantis tobulėjimas šiose srityse – tai pagrindiniai mūsų įmonės tikslai, tapę neatsiejama visų verslo procesų bei programų dalimi.

09

Žmogaus
teisės

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja priėmė ir paskelbė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Pagrindinius šio tarptautinio dokumento, apibrėžiančio žmogaus teises, principus perėmė dauguma valstybių. Jame atspindimi visuomenės bei tarptautiniai lūkesčiai.

Kalbama apie šiuos principus:

 • žmogaus teisės turi būti gerbiamos;
 • draudžiama diskriminacija ir priekabiavimas;
 • teisė į privatumą;
 • draudžiama vergovė;
 • teisė į sąžiningą atlygį už darbą.

ENG palaiko žmogaus teisių gynimą bei apsaugą.

10

Aplinkosauga

Vykdydami savo veiklą stengiamės užtikrinti pusiausvyrą tarp aplinkos išsaugojimo, visuomenės poreikių patenkinimo bei įmonės verslo plėtros. Įsipareigojame:

 • laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų;
 • racionaliai naudoti materialinius ir energetinius išteklius, pisidėti prie darbo vietoje sukuriamų atliekų rūšiavimo.