Privatumo politika

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS
  • Ši Privatumo politika įtvirtina ARGINTA ENGINEERING Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tikslus. Vartotojas naudodamasis Interneto svetaine sutinka, kad jo pateikti Duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.
  • Šioje Privatumo politikoje esančios nuostatos yra parengtos ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.
 2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS
  • Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios:
 • Asmens duomenys“ arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 • Duomenų tvarkytojas“ yra kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie ARGINTA ENGINEERING pavedimu vardu tvarko ARGINTA ENGINEERING valdomus Asmens duomenis.
 • Duomenų tvarkymas“ yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 • Duomenų valdytojas“ yra juridinis asmuo UAB „Arginta Engineering“, įmonės kodas 302811816, registruota adresu Molėtų pl. 71, Vilnius, Lietuva, kuris nustato Duomenų subjektų Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • ARGINTA ENGINEERING“ reiškia Duomenų valdytoją.
 • Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra https://argintaengineering.lt
 • Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.
 • Slapukai“ yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
 • Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
 • Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje pateikė savo Asmens duomenis.
 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
  • Duomenų valdytojas renka ir tvarko šiuos Asmens duomenis:
   • Vardas
   • Telefono numeris
   • Elektroninio pašto adresas
   • Papildomi Duomenys: Duomenų valdytojas taip pat renka ir tvarko papildomus Duomenis apie Vartotoją, kurie nėra nurodyti šioje Privatumo politikoje, tačiau yra savanoriškai pateikti pačio Vartotojo
   • Duomenys, surenkami naudojant Slapukus: IP adresas, prisijungimo įrenginio tipas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys, vizitų statistika, Interneto svetainės peržiūrų skaičius, laikas praleistas Interneto svetainėje bei kiti Vartotojo elgseną Interneto svetainėje fiksuojantys Duomenys
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
  • Duomenų valdytojas Vartotojų pateiktus Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
   • Duomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas Interneto svetainėje nurodytas paslaugas.
   • Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Vartotojo turimus klausimus ar prašymus.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
  • Duomenų valdytojas įsipareigoja vadovautis toliau pateiktais Asmens duomenų tvarkymo principais:
   • Duomenys yra tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
   • Duomenys yra renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
   • Duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
   • Duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas).
   • Duomenys yra laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
   • Duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 1. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
  • Duomenų valdytojas gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:
   • įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;
   • jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras sutikimas;
   • kai tai reikalinga, kad Duomenų valdytojas įvykdytų sudarytą sutartį su Vartotoju ir tinkamai suteiktų paslaugas;
   • Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
   • kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
  • Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
  • Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
  • Vartotojui susisiekus su ARGINTA ENGINEERING per Interneto svetainę ar Duomenų valdytojo nurodytu el. paštu ir pateikus savo Asmens duomenis, Duomenų valdytojas saugo Duomenis ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo jų paskutinio pateikimo Duomenų valdytojui. Vėliau visi Duomenys automatiniu būdu yra negrįžtamai ištrinami.
 3. INTERNETO SVETAINĖS SLAPUKAI
  • Duomenų valdytojas naudoja Slapukus, kurių pagalba renka Duomenis apie Vartotojo Interneto svetainės naudojimosi ypatumus bei vizitų skaičių.
  • Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamų Slapukų gaunamus Duomenis naudoja šiais tikslais:
   • siekiant tobulinti ir gerinti Interneto svetainę;
   • užtikrinti tinkamą Interneto svetainės veikimą;
   • matyti Interneto svetainės naudojimosi statistiką;
   • analizuoti Vartotojo naršymo įpročius;
   • suprasti ir tobulinti naudojamą reklamą.
  • Interneto svetainėje yra naudojami šie Slapukai:

Mūsų naudojamų slapukų tipai

Tvarkyti slapukų nuostatas
Slapukų nustatymai
 

 1. VARTOTOJŲ TEISĖS
  • Interneto svetainėje Vartotojai turi šias teises:
   • žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;
   • susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;
   • reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;
   • reikalauti ištrinti Asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
   • reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą;
   • reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė perkelti);
   • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;
   • nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).
  • Kartu su prašymu Vartotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Vartotoją.
  • Duomenų valdytojas gavęs Vartotojo prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
  • Duomenų valdytojas Duomenų ištrynimą įgyvendina užšifruodamas Vartotojų Asmens duomenis taip, kad jų būtų neįmanoma atsekti ir nustatyti, kuriam asmeniui jie priklauso.
  • Duomenų valdytojas nemokamai pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją elektroniniu arba popieriniu formatu Vartotojo pasirinkimu.
  • Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.
 2. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
  • Duomenų valdytojas gali savo nuožiūra pakeisti šią Privatumo politiką. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo nurodytos „paskutinį kartą atnaujinta“ dienos. Toliau naudojantis Interneto svetaine po atliktų pakeitimų reiškia, kad Vartotojas sutinka su tokiais pakeitimais.
  • Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją.
 3. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Vartotojas su Duomenų valdytoju gali susisiekti šiais kontaktais:

Siunčiant paštu – Molėtų pl. 71, Vilnius, Lietuva.

Siunčiant e. paštu info@argintaengineering.lt

Paskutinį kartą atnaujinta 2022-05-11